Forventninger og samarbejde

Læs om samarbejde og forventninger.

Samarbejde

Hovedformålet med samarbejdet er, at skabe de bedst mulige rammer for den enkelte barns læring og trivsel. 

Gensidige forventninger

Det forventes, at al kommunikation foregår i en god tone og i gensidig respekt, hvilket blandt andet indebærer at lærere, forældre, pædagoger og kammerater ikke omtales negativt. 

Forældre, pædagoger og lærere har en gensidig forpligtigelse til rettidig at orientere hinanden om forhold, der har eller kan få indflydelse på barnets trivsel eller læring. 

Det forventes, at forældrene læser eventuelle beskeder på AULA hver dag. Omvendt kan man som forældre forvente, at få besked i løbet af kirkeskovens åbningstid.

Ledelsen orienterer

Vuggestue, børnehave og SFO orienterer på de elektroniske skærme i husene og kan i øvrige findes på AULA.

Skolen orienterer på AULA om aktuelle emner. 

Bestyrelsen

En gang årligt udarbejdes Bestyrelsens Årsberetning, som gør status over det sidste års arbejde. Denne lægges på skoleporten/ForældreIntra og børnehave/SFO hjemmeside.

I forbindelse med det årlige forældremøde, stiller bestyrelsen med én repræsentant i hver klasse og i børnehaven, for at informere forældrene om bestyrelsens arbejde. 

Personalet

I børnehaven afholdes der ét forældremøde i efteråret.

Desuden afholdes der en forældresamtale i marts og brobygningssamtaler i oktober. 

I skolen afholdes der ét forældremøde i hver klasse ved skoleårets begyndelse. Her deltager en pædagog fra SFO i 0. – 2. kl. 

Det tilstræbes, at en forælder fra klassen skriver et referat efter mødet. 

Den enkelte klasses lærere har mulighed for at deltage 2 timer i ét årligt klassearrangement. Det er dog en forudsætning, at et sådan arrangement ligger på en hverdag.

Der afholdes to udviklingssamtaler pr. år, én henholdsvis i efteråret og én i foråret. Samtalerne foregår på hverdage inden kl. 17.00. Det enkelte barn får udleveret en elevplan, som danner udgangspunkt for samtalen. 

Klassens undervisningsteam udarbejder desuden løbende information om arbejdet i klassen i form af nyhedsbreve, ugeplaner, info i Lektiebogen eller lignende.

Yderligere kontakt

Som udgangspunkt foregår al kontakt til personalet telefonisk eller på AULA.

kirkeskovsskolen@slagelse.dk 

Forældrene

Den samlede institutions kerneydelse er trivsel og læring, og det er i den forbindelse forældrenes opgave at sørge for, at deres børn er læringsparate.

 Det vil sige:

  • At jeres barn møder til tiden.
  • At jeres barn kommer hver dag (gælder skolebørn) med mindre det er sygt, eller der er givet tilladelse til lovlig fravær for eksempel ferie.
  • At jeres barn er udhvilet.
  • At jeres barn har fået morgenmad – alternativt at det kommer inden kl. 7.30, således at det kan spise morgenmad i børnehave/SFO.
  • At jeres barn har en god madpakke med.
  • At jeres barn har hensigtsmæssigt tøj på herunder fornuftigt udetøj.
  • At jeres barns taske er pakket til dagens program. I skolen drejer det sig om for eksempel penalhus, idrætstøj og håndklæde, svømmetøj. 

Forældrene i Kirkeskoven er bevidste om og tør tage ansvar for, at alle forældre og børn i en børnegruppe føler sig som en del af et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. 

Forældre til børn i den samlede institution deltager så vidt muligt i arrangementer på skolen, i SFO og/eller i børnehaven.

Forældrene kan efter forespørgsel hos klasselæreren få lov til at deltage i undervisningen, ekskursioner med mere. 

Nye forældre

Det forventes, at nye forældre i børnehaven orienterer sig om institutionen og orienterer personalet om Deres barn via et besøg, inden barnet starter. 

Forældre til børn, der starter i børnehaveklassen efter sommerferien, inviteres til at besøge skolen 3 gange sammen med deres børn i perioden marts – juni.

Ved disse arrangementer møder forældre og børn egen primærpædagog, børnehave-klasselederen, bibliotekaren, SFO og skolen leder med flere.

Forældrene får informationer om skolestart og læseindlæring, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs af såvel personlig som generel karakter. 

Tilflytterbørn i den skolepligtige alder og deres forældre inviteres til at besøge skolen, inden barnet starter. Ved dette besøg afsættes der tid til, at skolens leder og eventuelt SFO-lederen taler med barnets forældre om barnets tidligere skolegang, særlige udfordringer med mere.

Såfremt et møde mellem forældre og ledelse ikke er muligt, inden barnet starter, aftales et møde umiddelbart efter.  

 

 

Siden er sidst opdateret 11. maj 2022