Om Stjerneskuddet

Stjerneskuddet er gruppen for de 4 - 6 årige

I stjerneskuddet arbejder vi løbende hen imod, at børnene får så godt et udgangspunkt som muligt ift. skolestart.

I den forbindelse er vi opmærksomme på, at børnene får mange forskellige oplevelser, som bl.a. udvikler deres sociale, følelsesmæssige og sproglige kompetencer. Gennem de daglige aktiviteter arbejder vi fx med venskaber, gruppens sociale spilleregler, og ikke mindst forskellige regel lege, hvor børnene øver sig i, at holde den fælles leg i gang og lege efter de aftalte regler.

Dagligt leger vi med sproget gennem rim og remser, læser og fortæller historier. Vi øver i at stå frem, men også at kunne holde sig tilbage, så alle får mulighed for at fortælle.  

Når vi læser, har vi altid fokus på dialogisk læsning. Vi læser den samme bog flere gange, og inddrager børnene ved at give dem små roller, arbejder med fokusord (svære ord) eller laver de figurer, historien handler om i ler eller karton.

Vi er ude og lege hver dag, så børnene får brugt deres energi og kan opleve glæde ved bevægelse. Ofte benytter vi os af den mulighed, der er for at udforske skolens legeplads og genetablere tidligere legerelationer eller møde en større søskende.

De traditionelle aktiviteter er ofte forbundet med de finmotoriske aktiviteter. Vi klipper, limer og tegner og i samarbejde med børnene, kobler vi andre aktiviteter på.

Flere gange, specielt i foråret, bliver vi inviteret til at se skolebørnene spille teater på ”den store scene” i gymnastiksalen, og hver torsdag er vi med til fællessamling (sammen med alle skolebørnene). 

Vi prioriterer et årligt førstehjælpskursus for børn, som afslutning på temaet ”Kroppen”, med det formål, at det er godt at kunne hjælpe sig selv, men også hinanden.

Førskole

Fra januar måned arbejdes der målrettet med de børnene, der skal i skole efter sommerferien. Fx bliver børnene præsenteret for små opgaver. Det kan være at blive valgt til at prøve rollen som duks, at alle skal male et bestemt motiv, en lille tal-opgave eller at øve sig i at blive selvhjulpen i garderoben. Alt sammen for at børnene får nye erfaringer med kravsituationer, og får lettere ved at imødekomme kommende forventninger der er ift. skolestart.

Fra april måned er alle førskolebørn på skolen en gang om ugen, hvor de besøger skolebiblioteket og er på besøg i 0 klasse. Børnene vil blive tilknyttet 5. klasse, der vil være venskabsklasse for dem. Det betyder, at de store børn vil være særligt opmærksomme på de ”små” nye, når de starter i skole efter sommerferien. Børnene besøger 5 klasse i foråret, hvor de store børn bl.a. læser historier for dem.

I hele juni måned går førskolebørnene med en voksen fra børnehaven i SFO’en om eftermiddagen. Børnene får løbende kendskab til både skole og SFO, så overgangen bliver både mere overskuelig og tryg.

Vi inviterer til en årlig forældre/brobygningssamtale i efteråret. I foråret vil der igen være samtaler. Her gør vi status, og samler op på de fokuspunkter der er blevet arbejdet med i.f.t. skolestart. Husk at I forældre også altid er velkomne til at henvende jer vedr. en samtale med os.

Fælles for Stjernen og Stjerneskuddet

Vi har valgt at dele børnene i mindre grupper, hvor de er på nogenlunde samme alder, men finder det ligeledes værdifuldt, at børnene gør sig erfaringer med at indgå i et fællesskab på tværs af aldersgrupperne. Derfor er Stjernen og Stjerneskuddet fælles, når vi vurderer at det er hensigtsmæssigt.

Vi arbejder kontinuerligt med at skabe de optimale rammer for den aktuelle børnegruppe, og sikre at alle børn trives, føler sig trygge, og frem for alt oplever at være en del af fællesskabet i vores børnehave. Vi arbejder ud fra de seks temaer i vores pædagogiske læreplaner. Temaerne er fordelt hen over året, men flettet sammen så de indgår i vores aktiviteter i hverdagen. Aktiviteterne bliver ligeledes koblet på vores arbejde med højtider og traditioner. (Se læreplanen).

 

Siden er sidst opdateret 23. september 2020