Om Stjerneskuddet

Stjerneskuddet er gruppen for de 4 - 6 årige

I stjerneskuddet arbejder vi løbende hen imod, at børnene får så godt et udgangspunkt som muligt ift. skolestart.

I den forbindelse er vi opmærksomme på, at børnene får mange forskellige oplevelser, som udvikler deres sociale, følelsesmæssige og sproglige kompetencer. Gennem de daglige aktiviteter arbejder vi fx med venskaber, gruppens sociale spilleregler, og ikke mindst forskellige regel lege, hvor børnene øver sig i at holde den fælles leg i gang og lege efter de aftalte regler.

Dagligt leger vi med sproget gennem rim og remser, læser og fortæller historier. Vi øver i at stå frem, men også at kunne holde sig tilbage, så alle får mulighed for at fortælle.   

Vi er ude og lege hver dag, så børnene får brugt deres energi og kan opleve glæde ved bevægelse. Ofte benytter vi os af den mulighed, der er for at udforske skolens legeplads og genetablerer tidligere legerelationer eller møde en større søskende.

De traditioner aktiviteter er ofte forbundet med de finmotoriske aktiviteter. Vi klipper, limer og tegner og i samarbejde med børnene, kobler vi andre aktiviteter på.

Flere gange, specielt i foråret, bliver vi inviteret til at se skolebørnene spille teater på ”den store scene”.    

Fra januar måned arbejdes der målrettet med de børnene, der skal i skole efter sommerferien. Fx bliver børnene præsenteret for små opgaver. Det kan være, at blive valgt til at prøve rollen som duks, at alle skal male et bestemt motiv, en lille tal opgave eller at øve sig i at blive selvhjulpen i garderoben. Alt sammen for at erfaringer med krav og de kommende forventninger der er ift. skolestart.

Fra april måned er alle førskolebørn med på skolen en gang om ugen, hvor de har et fast lokale til rådighed og hvor den kommende 0.kl. lærer deltager i en del af tiden, så børn og lærer har kendskab til hinanden tidligt i førskoleforløbet.

I hele juni måned går førskolebørnene med en voksen fra børnehaven i SFO’en om eftermiddagen. Børnene får løbende kendskab til både skole og SFO, så overgangen bliver både mere overskuelig og tryg. 

Vi inviterer til en årlig forældre/brobygningssamtale i efteråret, men I forældre er altid velkomme til at henvende Jer vedr. en samtale med os. 

Fælles for Stjernen og Stjerneskuddet

Overgangen imellem de to børnehavegrupper skal ses som et led i vores velfungerende brobygning, der sikrer et tæt samarbejde mellem grupperne og videre frem gennem barnets skoletid.

Vi har valgt at dele børnene i mindre grupper, hvor de er på nogenlunde samme alder, men finder det ligeledes værdifuldt, at børnene gør sig erfaringer med at indgå i et fællesskab på tværs af aldersgrupperne. Derfor er Stjernen og Stjerneskuddet fælles når der er gymnastik, sang og på turdage. Vi arbejder kontinuerligt med, at skabe de optimale rammer for den aktuelle børnegruppe og at alle børn trives, føler sig trygge og frem for alt oplever, at være en del af fællesskabet i vores børnehave. Vi arbejder ud fra de seks temaer i vores pædagogiske læreplaner. Temaerne er fordelt hen over året og indgår som en naturlig del af vores aktiviteter. Aktiviteterne bliver ligeledes koblet på vores arbejde med højtider og traditioner(se læreplanen).

Vi prioriterer et årligt førstehjælpskursus for børn, som afslutning på temaet ”Kroppen”, med det formål, at det er godt at kunne hjælpe sig selv, men også hinanden.

 

 

Siden er sidst opdateret 3. marts 2020